تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


برای عشقم....!!!

 

عشق ینے بگی داره گــریم میگیره بگه غلــط کردی مگه دستــه خودته؟!
عشق ینے اشکــاتوببینه زبونــش بندبیاد...
عشق ینے الکــ ــی بگی قهــرم جـدی بغض کنه...
عشق ینے باهاش دعــواکنی آخرش بگه دوســـتت دارم...
عشق ینے اون "م" مالـکیت آخره اســـمت...
عشق ینے بعداز چند ماه ن توبتـونی فراموشـش کنی ن اون..
عشق ینے بعداز یه عالــمه دعـوا بگه...بیام بغلــت؟!
عشق ینے وقتی پیشـه توام آرومــم...
عشق ینے بهترین ساعــتای عمــرم وقتیه ک پیــشتم...
عشق ینے دستــشو بگیری دلــ ـــت بلرزه...
عشق ینے توچشــماش نگاه کنی مطمـئن بشی دوسـت داره...
عشق ینے بگه هـــمه ی دنیاهم جمع بشن نمیتونن جدامــون کنن..
عشق ینے ی ســاعت نگذشتـه ازاون موقع ک دیدیـش ولـــی دلت براش تـنگ بشه